Laan van Nieuw Oost-Indië 275, The Hague, The Netherlands +31(0)70 365 46 77

Word of the day: minachting (contempt)

Unexpected support in de Volkskrant of August 5 for our campaign SPREEK NEDERLANDS! MET MIJ! which was covered by the local and national press, radio and television over the last couple of weeks.

minachting

Thomas von der Dunk (1961) is a renowned Dutch cultural historian. In today’s national paper De Volkskrant he published an ardent plea for Dutch in an article with the title ‘Onze minachting voor de eigen taal is uniek’ (Our contempt for our own language is unique). He says: 

‘Veel vreemdelingen willen best inburgeren, maar mogen dat van ons niet. Aan de vele klachten van buitenlandse expats over Nederlandse onhebbelijkheden is recentlijk een nieuwe toegevoegd: de weigering om Nederlands met hen te spreken. Zodra een Nederlander na drie woorden Nederlands door heeft dat hij niet met een native speaker te doen heeft, gaat hij namelijk over op het Engels…’

(Many foreigners would love to strike root here, but we won’t allow it. A new complaint was recently added to the many complaints of foreign expats about our ill manners: the refusal to speak Dutch with them. If, after three words of Dutch, a Dutchman is on to the fact that the person he’s talking to is not a ‘native speaker’, he will immediately continue in English.)

According to Von der Dunk English is gaining the status that French had in previous centuries. The historian points out that Dutch is losing status in academic circles and that the Board of Governors of Maastricht University has conducted its meetings in English for several years now. He says:

‘Die Nederlandse minachting voor de eigen moedertaal is tamelijk uniek. Voor onze zuiderburen, die meer dan een eeuw gevochten hebben voor het recht die te mogen spreken, is het zelfs onbegrijpelijk. Die weten wat er gebeurt wanneer de elite een andere taal kiest dan de rest van het volk.’

(This Dutch contempt for our native language is rather unique. For our southern neighbours (the Flemish), who for over a century had fought for the right to be allowed to speak Dutch, it is even incomprehensible. The fact is, they know what will happen when the elite chooses a language which is not the language of the people.)

Von der Dunk: ‘… wat het Frans ooit was voor de Vlaamse bovenlaag, is het Engels voor de Nederlandse van nu – steeds meer een taal om je als ware kosmopoliet van het bekrompen plebs te onderscheiden.’

(… what French once was for the Flemish upper class, is English for today’s Dutch upper class. English is becoming more and more a language which is used to distinguish oneself as a true cosmopolitan from the narrow-minded plebs. )

Von der Dunk refers to the situation in nineteenth century Flanders when the official language was French. In this period ‘vele Vlamingen minachten … de spraek hunner vaderen’ (many Flemish show disdain for the language of their fathers’ (WNT, Dictionary of the Dutch language, 1837). The verb MINACHTEN (disdain, look down on) is a combination of MIN (=minder, less) and ACHTEN (value, esteem). The noun ACHT can be found in the noun AANDACHT meaning ‘attention’. And ACHTING means ‘respect’ or ‘esteem’.

In other words according to Von der Dunk: the Dutch should show more ACHTING (esteem) for their own language. They should start by allowing expats to speak the Dutch language.